ÁSZF. 2017.
erzekekjateka.hu
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://erzekekjateka.hu/vasarlasi-informacio/) és
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: https://erzekekjateka.hu/vasarlasi-informacio és letölthető az alábbi
linkről: https://erzekekjateka.hu/aszf.pdf
1.SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Phix S.R.O. Képviselő: Barna Erika A szolgáltató székhelye (és egyben a
panaszügyintézés helye): Hlavlána 22. 943 01 Stúrovo,
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: erzekek.tarsasjatek@gmail.com
Statisztikai számjel: 50348418 Adószáma: SK2120295903
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Zapísaná na Okr. súde Nitra
Telefonszáma: 0670 632 5803
A szerződés nyelve: magyar
A tárhelyszolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: support@webonic.hu
Cégjegyzékszáma: 07 09 025725
Adószáma: 25138205-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Törvényszék, mint cégbíróság
Telefonszáma: +36 22 78 76 74
Adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-91865/2015.
A szerződés nyelve: magyar
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre,
valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
A jelen Szabályzat 2016. október 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató
azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a
weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a
webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának
megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete
és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során
megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus
szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében,
más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről
fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,
illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a
termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ftos vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett
ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának
kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak
megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött
szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves
áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.2. Felhasználó megadja a személyes adatait.
5.2.1. Fizetési mód: Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék futárszolgálattal kerül
kiszállításra, így lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a
futárnak, illetve a Pick Pack ponton teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek)
átvételekor.
5.2.2. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása
után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a
szerződéstől.
5.3. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz.
5.4. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár
előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos,
jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése
munkanapokon történik 8- 17 óra közötti időszakban.
5.5. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat,
illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb,
rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.6. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben javítani tudja a bevitt adatokat.
5.7. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik
meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTEL TELJESÍTÉSE
6.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a
munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni
a megrendelését.
6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül.
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő
eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt
harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó
ajánlotta.
6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában,
az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem
nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére
bocsátani a dolgot.
6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
6.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők, leírások a beszállító, vagy
rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató
fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően
kerülhet sor!
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
ELÁLLÁS JOGA
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított
14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi.
7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem
vállalta e költség viselését.
7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.
7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
7.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a
fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a
kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
7.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
7.9. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
7.10. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.
7.11. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,
vagy átadja a termék(eke)t.
7.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
7.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely
a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik.
7.14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az
áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével),
vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját
vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.
Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
7.17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A
termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott
bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
7.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
7.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
7.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
7.21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
Felhasználókat illeti meg.
7.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
7.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:
7.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát
tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.
7.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég
csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a
postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a
fax küldésének idejét veszi figyelembe.
7.23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási
jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
7.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból
álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14
napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
Szavatosság
Hibás teljesítés.
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát
a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Kellékszavatosság
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó webshopot
üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
. 8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti.
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a vállalkozással
szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől
számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt. Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék)
hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A
gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak
(forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy
ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.12.Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó,
továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan
kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve
egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár
csak nyugtával).
9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik
(Ptk. 6:166. §).
9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,
igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az
hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
PANASZKEZELÉS RENDJE
11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti
telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.
11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi
eljárást.
11.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
11.7. Vagy területi szerveihez: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek
listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti
11.8. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt
találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775 Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
erzekekjateka.hu – ÁSZF. 2017.
11.9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
11.10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő békéltető testület illetékes.
11.11. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot.
A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a
fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
11.12. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
SZERZŐI JOGOK
12.1. Miután az erzekekjateka.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos
az erzekekjateka.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
12.2. Az erzekekjateka.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni
írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire.
12.4. Tilos az erzekekjateka.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja
vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő
létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az erzekekjateka.hu weboldalon
vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
12.5. Az erzekakjateka.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás
kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként
bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
ADATVÉDELEM A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő
oldalon: https://erzekekjateka.hu/adatvedelmi-nyilatkozat Stúrovo,, 2017, július.12.